مجید زهره بندیان

مجید زهره بندیان

کارشناسی حسابداری

۱۵ارتباط ۲۷مهارت
البرز | کرج
کارمند انبار
سیماران
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی ایران خودرو
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی ایران خودرو
۱۳۹۴ اکنون
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۸۰ - ۱۳۸۳
کاردانی حسابداری بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۶
کارمند انبار
سیماران
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
حسابدار
پاساژ ایران
۱۳۸۷ اکنون
حسابدار
آهن آلات خادم
۱۳۸۶ - ۱۳۸۷
پشتیبان نرم‌افزار
هاله افزار