مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد تهران

مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد تهران

Center of Applied Science and Technology TWH

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد تهران در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 33 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کاردانی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کاردانی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی MBA منابع انسانی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %