مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

Center of Applied Science and Technology ITM

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 20 درصد از خوزستان، 20 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶۰%
۶۰%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰ %
کارشناسی آتش نشانی مدیریت حریق و حوادث
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کاردانی آتش نشانی اطفای حریق
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کاردانی مدیریت امداد و نجات
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %