سینا سبزیکار

سینا سبزیکار

کارشناس حسابداری

۲ارتباط ۳مهارت
خوزستان | آبادان
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی حسابداری
دانشجو ممتاز و نخبه با معدل 19/27
سازمان مدیریت صنعتی تهران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کارشناسی MBA مدیریت اجرایی
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کاردانی مدیریت بانکداری
دانشجوی ممتازه و نخبه معدل 19/33
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
Icdl 1&2
ims
HSE
توضیحات
دارنده مدرک icdl درجه 1 و2
مدرک افسر ایمنی HSe
مدرک ims مدیریت سیستم یکپارچه