مرکز آموزش علمی کاربردی علوم و فنون قزوین

مرکز آموزش علمی کاربردی علوم و فنون قزوین

Center of Applied Science and Technology QUAST

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
قزوین
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی علوم و فنون قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی علوم و فنون قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از قزوین، 40 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۶۰%
۶۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی علوم و فنون قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی مکانیک-طراحی و نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %