سعید جمشیدی

سعید جمشیدی

مدیر انبارها شرکت صنایع گلشیر ارمغان

۲ارتباط ۷مهارت
قزوین | محمدیه
مدیر انبار
صنایع گلشیر ارمغان
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی علوم و فنون قزوین
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی علوم و فنون قزوین
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
مدیر انبار
صنایع گلشیر ارمغان
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
مدیر انبار
گروه نساجی دیباریس
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
سرپرست انبار
شرکت صنایع هفت الماس و استیل البرز
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
مسئول کنترل موجودی انبار
شرکت آپادانا سرام
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
روشهای طراحی کدینگ انبارها
مدیر انبار در گروه نساجی دیباریس
مدیریت هزینه و کنترل موجودی انبارها
مدیر انبار در گروه نساجی دیباریس
microsoft ax
سرپرست انبار در شرکت صنایع هفت الماس و استیل البرز
نرم افزار همکاران سیستم
مسئول کنترل موجودی انبار در شرکت آپادانا سرام
ERP-SAP
مسئول کنترل موجودی انبار در شرکت آپادانا سرام
توضیحات
آشنایی کامل با روال برنامه ریزی تولید و خرید داخلی و همچنین آشنایی کامل با امور واحد تدارکات