مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 25 تهران

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 25 تهران

Center of Applied Science and Technology of FH 25

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 25 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 25 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 14 درصد از آذربایجان شرقی، 14 درصد از البرز، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷۱%
۷۱%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 25 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیکی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %