مرکز جامع علمی کاربردی خرم آباد

مرکز جامع علمی کاربردی خرم آباد

Center of Applied Science and Technology Khorram abad

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
لرستان
شهر
خرم آباد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی خرم آباد در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی خرم آباد در آرمانگر عضو هستند که ۸۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از لرستان، 5 درصد از کرمانشاه، 5 درصد از البرز، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از ایلام، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
لرستان
بیش از ۱۰ نفر
۸۲%
۸۲%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز جامع علمی کاربردی خرم آباد در آرمانگر عضو هستند که ۸۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۸۲%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت شعب بانک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی فن آوری جوش
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۲%
۴۲ %