نادر مهری نژاد

نادر مهری نژاد

کارشناسی معماری معماری

۱۹ارتباط ۸مهارت
لرستان | دلفان
مجری پروژه
دفتر فنی و مهندسی ملکان
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی خرم آباد
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی خرم آباد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی معماری معماری
دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کاردانی معماری معماری
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
مجری پروژه
دفتر فنی و مهندسی ملکان
مهارت ها
زبان ها
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
انجام کلیه پروژه های مهندسی . اعم از ساخت و ساز ، کارشناسی ملک ، پیمانکاری و متره و برآورد و...