موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اسرار

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اسرار

Asrar Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اسرار در آرمانگر عضو هستند که ۱۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اسرار در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 13 درصد از تهران، 6 درصد از سمنان، 6 درصد از آذربایجان غربی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
بیش از ۱۰ نفر
۷۵%
۷۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اسرار در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک خراسان رضوی، 13 درصد از تهران، 6 درصد از سمنان، 6 درصد از آذربایجان غربی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %