رضا چرغنده

رضا چرغنده

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

۳ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مدیر اداری
سازمان معماران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد معماری
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر اداری
سازمان معماران
کارآفرین رام مهرازی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات