موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الغدیر

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الغدیر

Alghadir Institute of Higher Education

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
تبریز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الغدیر در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الغدیر در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان شرقی، 29 درصد از زنجان، 14 درصد از چهارمحال و بختیاری، 14 درصد از فارس، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی الغدیر در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سیستم های اقتصادی و اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مدیریت صنعتی تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی علوم قرآنی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %