موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تابران

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تابران

Tabran Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
مشهد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تابران در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%
زن بیش از ۱۰ نفر ۶۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تابران در آرمانگر عضو هستند که ۹۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 5 درصد از کرمانشاه، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
بیش از ۱۰ نفر
۹۵%
۹۵%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تابران در آرمانگر عضو هستند که ۷۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی بانکداری اموربانکی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی نقشه کشی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %