صادق فراست

صادق فراست

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی

۱۵ارتباط ۳مهارت
خراسان رضوی | مشهد
مترجم
خصوصی
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تابران
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی تابران
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
مترجم
خصوصی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات