موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حافظ

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حافظ

Hafez Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حافظ در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حافظ در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از فارس، 9 درصد از هرمزگان، 9 درصد از البرز، 9 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷۳%
۷۳%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حافظ در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک فارس، 9 درصد از هرمزگان، 9 درصد از البرز، 9 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴۵%
۴۵ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %