حمیده شریفی

حمیده شریفی

معماری

۵۶ارتباط ۵مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حافظ
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حافظ
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی معماری معماری
مهارت ها
| ۳۷نفر
داریوش کیان ارثیمجید اسکندری نژادمهران سلیمیرحمان شهریاریرضا محّمدی
| ۳۶نفر
داریوش کیان ارثیمهران سلیمیرحمان شهریاریرضا محّمدیرامتین چرغنده
| ۳۵نفر
داریوش کیان ارثیمجید اسکندری نژادمهران سلیمیرحمان شهریاریرضا محّمدی
| ۳۱نفر
داریوش کیان ارثیمهران سلیمیرحمان شهریاریرضا محّمدیسعید قهرمانی
| ۳۰نفر
داریوش کیان ارثیمجید اسکندری نژادمهران سلیمیرحمان شهریاریرضا محّمدی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات