موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علاء الدوله سمنانی

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علاء الدوله سمنانی

Semnani Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
گرمسار
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علاء الدوله سمنانی در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علاء الدوله سمنانی در آرمانگر عضو هستند که ۹۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 7 درصد از سمنان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۹۳%
۹۳%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علاء الدوله سمنانی در آرمانگر عضو هستند که ۷۹ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۹%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران خاک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %