غلامرضا صحبت

غلامرضا صحبت

کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علاء الدوله سمنانی
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی علاء الدوله سمنانی
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر
۱۳۸۲ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
توضیحات