موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عمران و توسعه

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عمران و توسعه

Civil & Development Institue of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
همدان
شهر
همدان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عمران و توسعه در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عمران و توسعه در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از همدان، 30 درصد از البرز، 20 درصد از کردستان، 10 درصد از کرمانشاه، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عمران و توسعه در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مدیریت پروژه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی منابع طبیعی محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %