سیدنوید موسوی

سیدنوید موسوی

کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار

۸ارتباط ۲مهارت
البرز | کرج
مسئول رفع عیوب سیستم های کامپیوتری سخت افزار و نرم افزار
شرکت ماهان سیستم همدان
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عمران و توسعه
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عمران و توسعه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
مسئول رفع عیوب سیستم های کامپیوتری سخت افزار و نرم افزار
شرکت ماهان سیستم همدان
مهارت ها
| ۴نفر
داود ناصریمهدی اعلایی
| ۳نفر
داود ناصری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
ترکی استانبولی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات