موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی قشم

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی قشم

Gheshm Institute of Higher Education

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
هرمزگان
شهر
قشم
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی قشم در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی قشم در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از هرمزگان، 22 درصد از فارس، 11 درصد از بوشهر، 11 درصد از خراسان رضوی، 11 درصد از سیستان و بلوچستان، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی قشم در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی حسابداری امور اداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %