موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مازیار

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مازیار

Maziar Institute of Higher Education

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مازندران
شهر
رویان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مازیار در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۴۴%
زن بیش از ۱۰ نفر ۵۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مازیار در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از مازندران، 30 درصد از تهران، 19 درصد از البرز، 4 درصد از خراسان شمالی، 4 درصد از آذربایجان شرقی، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
بیش از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مازیار در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۶%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی برنامه ریزی شهری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی پزشکی بیومتریال
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی نظری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی معماری طراحی داخلی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی شهرسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶ %