موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مولوی ایوانکی

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مولوی ایوانکی

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
ایوانکی
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مولوی ایوانکی در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مولوی ایوانکی در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 7 درصد از زنجان، 7 درصد از کرمانشاه، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۸۶%
۸۶%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی مولوی ایوانکی در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱ %
کارشناسی حقوق قضایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی امور مالی و مالیاتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %