پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

College of Aburaihan University of Tehran

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۷۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۲۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 13 درصد از همدان، 9 درصد از کرمان، 9 درصد از مازندران، 6 درصد از اصفهان، 6 درصد از هرمزگان، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۰%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم باغبانی فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد تربیت بدنی آسیب شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ماشین ابزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی فناوری صنایع غذایی صنعت شیرینی و شکالات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی اقتصاد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی هتلداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی ایمنی بازرسی فنی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷ %