کامران فیروزی

کامران فیروزی

کارشناسی اقتصاد حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
Turkey
کارشناسی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
تحصیلات
پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی اقتصاد حسابداری
مهارت ها
توضیحات