پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

Kish International Campus of University of Tehran

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | سایر
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
هرمزگان
شهر
جزیره کیش
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 38 درصد از فارس، 13 درصد از لرستان، 13 درصد از هرمزگان، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک دکترا هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۸۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد MBA استراتژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
دکترا تربیت بدنی آسیب شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد MBA بازاریابی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۴ %