فاطمه بیاضیان

فاطمه بیاضیان

بنیانگذار و مسئول مجموعه ی تیکیش

۱ارتباط ۱۱مهارت
تهران | تهران
موسس، مدیر و مربی
آموزشگاه مهد اندیشه (آموزشگاه طراحی دوخت ویژه خواهران)
دکترا پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
تحصیلات
پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
۱۳۹۹ اکنون
Jamia Millia Islamia
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
کارشناسی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
موسس، مدیر و مربی
آموزشگاه مهد اندیشه (آموزشگاه طراحی دوخت ویژه خواهران)
تحت نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
۱۳۹۳ اکنون
بنیانگذار و مسئول کارگاه
مجموعه ی تولیدی چرم تیکیش
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
مدیر آموزش و تولید صنایع دستی
موسسه جام میراث جهان
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
فرانسه | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات