دانشگاه پیام نور مرکز بندر امام

دانشگاه پیام نور مرکز بندر امام

Payame Noor University of Bandaremam

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | پیام نور
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خوزستان
شهر
بندر امام خمینی
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بندر امام در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بندر امام در آرمانگر عضو هستند که ۹۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خوزستان، 10 درصد از خراسان رضوی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۹۰%
۹۰%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه پیام نور مرکز بندر امام در آرمانگر عضو هستند که ۹۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۹۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی روانشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مدیریت صنعتی (چندبخشی)
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %