سیده رباب حسینی نسب

سیده رباب حسینی نسب

کارشناسی شیمی کاربردی

۱ارتباط ۴مهارت
خراسان رضوی | مشهد
نماینده
لکو
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز بندر امام
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز بندر امام
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی شیمی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
نماینده
لکو
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
محاسبات ذهنی چرتکه
نماینده در لکو
توضیحات