در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۵۰ نفر از اعضا نگهبانی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که نگهبانی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند نگهبانی را بصورت مبتدی و حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نگهبانی را بصورت متوسط و حدود ۶۱ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند نگهبانی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۳۶%
حرفه‌ای بیش از ۱۰ عضو ۶۱%
جنسیت
مرد کمتر از ۵۰ عضو ۹۶%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴%
کاربران منتخب