در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا پرینترهای زیراکس را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که پرینترهای زیراکس را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند پرینترهای زیراکس را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند پرینترهای زیراکس را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند پرینترهای زیراکس را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب