هادی سلیمانی

هادی سلیمانی

دیپلم برق صنعتی

۶ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
تحلیلگر انبار داده
شرکت فنون کرخه- فارسیت اهواز- آراد خوزستان
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم مهندسی برق صنعتی
تجارب کاری
۱۳۸۳ اکنون
تحلیلگر انبار داده
شرکت فنون کرخه- فارسیت اهواز- آراد خوزستان
مهارت ها
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات