در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا 3D Architectural Rendering را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که 3D Architectural Rendering را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند 3D Architectural Rendering را بصورت مبتدی و حدود ۸۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند 3D Architectural Rendering را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند 3D Architectural Rendering را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
کاربران منتخب