امین قربانپور طاهری

امین قربانپور طاهری

خلاق-نو آور-ایده پرداز

۱۲۳ارتباط ۱۳مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
آموزش اتوکد
آموزشگاه معماران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد معماری معماری
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی معماری طراحی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
آموزش اتوکد
آموزشگاه معماران
تدریس نرم افزارهای معماری
مهارت ها
| ۵۶نفر
رامین بیرقدارکامران خوش نگارامین باقریعلی نامدارآناهید آگینه
| ۵۵نفر
سید مصطفی میرمهدیرامین بیرقدارکامران خوش نگارمحمد برخورداریامین باقری
| ۵۴نفر
سید مصطفی میرمهدیرامین بیرقدارکامران خوش نگارمحمد برخورداریامین باقری
| ۵۲نفر
سید مصطفی میرمهدیرامین بیرقدارمحمد شالوکامران خوش نگارمحمد برخورداری
| ۵۱نفر
سید مصطفی میرمهدیرامین بیرقدارکامران خوش نگارامین باقریعلی نامدار
| ۵۱نفر
رامین بیرقدارکامران خوش نگارامین باقریآناهید آگینهمجید ناصری
| ۵۱نفر
سید مصطفی میرمهدیرامین بیرقدارمحمد شالوکامران خوش نگارامین باقری
| ۵۰نفر
رامین بیرقدارکامران خوش نگارمحمد برخورداریامین باقریآناهید آگینه
سید مصطفی میرمهدیرامین بیرقدارکامران خوش نگارامین باقریآناهید آگینه
| ۴۵نفر
سید مصطفی میرمهدیرامین بیرقدارکامران خوش نگارامین باقریآناهید آگینه
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
عربی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
دوره های آموزشی
دوره آموزش عکاسی
درجه کارشناسی ارشد معماری معماری از دانشگاه آزاد اسلامی شبستر
توضیحات
شغل آزاد:فروش برنج درجه 1 ایرانی به صورت عمده و خورده(برنج شمال)