در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا A-GPS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که A-GPS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند A-GPS را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند A-GPS را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند A-GPS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
مرد ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب