راضیه غلامرضایی

راضیه غلامرضایی

کارشناسی ارشد کشاورزی آب

۵ارتباط ۴مهارت
کرمان | کرمان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد کشاورزی آب
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک طراحی سیستم های تحت فشار و بارانی
نظام مهندسی کشاورزی کرمان
مهارت ها
| ۱۴نفر
مهندس علی مشدئیمهدی کریم زادهسعید قهرمانیehsan mojaradi
| ۱۳نفر
مهندس علی مشدئیمهدی کریم زادهسعید قهرمانی
| ۱۳نفر
مهندس علی مشدئیمهدی کریم زادهسعید قهرمانی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
طراحی و اجرا سیستم های ابیاری تحت فشار
درجه کارشناسی ارشد کشاورزی آب از دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
توضیحات