در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا AMOS را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که AMOS را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۹ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند AMOS را بصورت مبتدی و حدود ۶۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند AMOS را بصورت متوسط و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند AMOS را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۹%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۶۴%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۷%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۵%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۵%
کاربران منتخب