سیاوش پورمند

سیاوش پورمند

۲۸ارتباط ۱۷مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
مهارت ها
| ۱۰نفر
رسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پورمحمود علی پور
| ۱۰نفر
رسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پورمحمود علی پور
| ۱۰نفر
رسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پورمحمود علی پور
| ۱۰نفر
رسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پورمحمود علی پور
| ۱۰نفر
رسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پورمحمود علی پور
| ۱۰نفر
رسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پورمحمود علی پور
| ۱۰نفر
رسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پورمحمود علی پور
| ۱۰نفر
رسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پورمحمود علی پور
| ۱۰نفر
رسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پورمحمود علی پور
| ۱۰نفر
رسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پورمحمود علی پور
| ۱۰نفر
رسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پورمحمود علی پور
| ۹نفر
رسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پورمحمود علی پور
| ۹نفر
رسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پورمحمود علی پور
| ۹نفر
رسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پورمحمود علی پور
| ۹نفر
رسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پورمحمود علی پور
| ۱نفر
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات