سیاوش پورمند

سیاوش پورمند

۳۱ارتباط ۱۷مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
مهارت ها
| ۱۳نفر
اسماعیل نوربخشناصیح رحیمیباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکی
| ۱۲نفر
اسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid azizi
| ۱۲نفر
اسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid azizi
| ۱۲نفر
اسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid azizi
| ۱۲نفر
اسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid azizi
| ۱۲نفر
اسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid azizi
| ۱۲نفر
اسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid azizi
| ۱۲نفر
اسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid azizi
| ۱۲نفر
اسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid azizi
| ۱۲نفر
اسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid azizi
| ۱۲نفر
اسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid azizi
| ۱۱نفر
اسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid azizi
| ۱۱نفر
اسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid azizi
| ۱۱نفر
اسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid azizi
| ۱۱نفر
اسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid azizi
| ۲نفر
باقر شهابی زادهوحید شمس الدینی
| ۲نفر
باقر شهابی زادهوحید شمس الدینی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات