سیاوش پورمند

سیاوش پورمند

۳۰ارتباط ۱۷مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
مهارت ها
| ۱۱نفر
باقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پور
| ۱۱نفر
باقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پور
| ۱۱نفر
باقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پور
| ۱۱نفر
باقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پور
| ۱۱نفر
باقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پور
| ۱۱نفر
باقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پور
| ۱۱نفر
باقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پور
| ۱۱نفر
باقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پور
| ۱۱نفر
باقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پور
| ۱۱نفر
باقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پور
| ۱۱نفر
باقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پور
| ۱۰نفر
باقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پور
| ۱۰نفر
باقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پور
| ۱۰نفر
باقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پور
| ۱۰نفر
باقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکیnahid aziziمحمد حسن پور
| ۲نفر
باقر شهابی زادهوحید شمس الدینی
| ۲نفر
باقر شهابی زادهوحید شمس الدینی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات