سیاوش پورمند

سیاوش پورمند

۲۱ارتباط ۱۷مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
مهارت ها
nahid aziziمحمد حسن پوروحید شمس الدینیمحمود علی پور
| ۵نفر
nahid aziziمحمد حسن پوروحید شمس الدینیمحمود علی پور
| ۵نفر
nahid aziziمحمد حسن پوروحید شمس الدینیمحمود علی پور
| ۵نفر
nahid aziziمحمد حسن پوروحید شمس الدینیمحمود علی پور
| ۵نفر
nahid aziziمحمد حسن پوروحید شمس الدینیمحمود علی پور
| ۵نفر
nahid aziziمحمد حسن پوروحید شمس الدینیمحمود علی پور
| ۵نفر
nahid aziziمحمد حسن پوروحید شمس الدینیمحمود علی پور
| ۵نفر
nahid aziziمحمد حسن پوروحید شمس الدینیمحمود علی پور
| ۵نفر
nahid aziziمحمد حسن پوروحید شمس الدینیمحمود علی پور
| ۵نفر
nahid aziziمحمد حسن پوروحید شمس الدینیمحمود علی پور
| ۵نفر
nahid aziziمحمد حسن پوروحید شمس الدینیمحمود علی پور
| ۵نفر
nahid aziziمحمد حسن پوروحید شمس الدینیمحمود علی پور
| ۵نفر
nahid aziziمحمد حسن پوروحید شمس الدینیمحمود علی پور
| ۵نفر
nahid aziziمحمد حسن پوروحید شمس الدینیمحمود علی پور
| ۵نفر
nahid aziziمحمد حسن پوروحید شمس الدینیمحمود علی پور
| ۱نفر
وحید شمس الدینی
| ۱نفر
وحید شمس الدینی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات