سیاوش پورمند

سیاوش پورمند

۳۰ارتباط ۱۷مهارت
آذربایجان غربی | ارومیه
مهارت ها
| ۱۴نفر
حامد جعفریاسماعیل نوربخشناصیح رحیمیباقر شهابی زادهرسول قهری
| ۱۳نفر
حامد جعفریاسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکی
| ۱۳نفر
حامد جعفریاسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکی
| ۱۳نفر
حامد جعفریاسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکی
| ۱۳نفر
حامد جعفریاسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکی
| ۱۳نفر
حامد جعفریاسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکی
| ۱۳نفر
حامد جعفریاسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکی
| ۱۳نفر
حامد جعفریاسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکی
| ۱۳نفر
حامد جعفریاسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکی
| ۱۳نفر
حامد جعفریاسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکی
| ۱۳نفر
حامد جعفریاسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکی
| ۱۲نفر
حامد جعفریاسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکی
| ۱۲نفر
حامد جعفریاسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکی
| ۱۲نفر
حامد جعفریاسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکی
| ۱۲نفر
حامد جعفریاسماعیل نوربخشباقر شهابی زادهرسول قهریمحمد ملکی
| ۲نفر
باقر شهابی زادهوحید شمس الدینی
| ۲نفر
باقر شهابی زادهوحید شمس الدینی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات