در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Absorption Spectroscopy را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Absorption Spectroscopy را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Absorption Spectroscopy را بصورت مبتدی و حدود ۷۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Absorption Spectroscopy را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Absorption Spectroscopy را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۷۵%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب