آرمان خالدی

آرمان خالدی

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

۳۷ارتباط ۱۵مهارت
آذربایجان غربی | شاهین دژ
تکنسین ارشد آزمایشگاه
تولید لوله و پوشش سلفچگان
کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۱۳۹۸ اکنون
کارشناسی پرستاری
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
دانشگاه ارومیه
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی شیمی محض
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
تکنسین ارشد آزمایشگاه
تولید لوله و پوشش سلفچگان
مهارت ها
| ۱۸نفر
ایرج وهابیمحمد حسن پورمهدی ابراهیمینبی اله گودرزیآناهید آگینه
| ۱۷نفر
ایرج وهابیمحمد حسن پورنبی اله گودرزیآناهید آگینهلقمان حیدری
| ۱۷نفر
ایرج وهابیجعفر قاسمی سردابرودمحمد حسن پورمهدی ابراهیمیآناهید آگینه
| ۱۷نفر
ایرج وهابیمحمد حسن پورنبی اله گودرزیآناهید آگینهلقمان حیدری
| ۱۶نفر
ایرج وهابیجعفر قاسمی سردابرودمحمد حسن پورآناهید آگینهلقمان حیدری
| ۱۵نفر
ایرج وهابیمحمد حسن پورآناهید آگینهلقمان حیدری
| ۱۴نفر
ایرج وهابیمحمد حسن پورآناهید آگینه
| ۱۴نفر
محمد حسن پورآناهید آگینهلقمان حیدری
| ۲نفر
ایرج وهابی
| ۲نفر
ایرج وهابی
| ۲نفر
ایرج وهابی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات