در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Aerodynamics را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Aerodynamics را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Aerodynamics را بصورت مبتدی و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Aerodynamics را بصورت متوسط و حدود ۱۰۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Aerodynamics را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط ۰ عضو ۰%
پیشرفته ۰ عضو ۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب