محمد ملکی

محمد ملکی

کارشناسی حسابداری

۵۹ارتباط ۱۶مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
۱۳۷۲ - ۱۳۷۶
کارشناسی حسابداری
پروژه‌ها
۱۳۹۵
طرح توجیحی تولید مرغ تخمگذار و تخم مرغ دومیلیون و دویست هزار عددی
۱۳۸۶
طرح توجیحی جامع کارخانه تولید گچ
۱۳۸۵
نرم افزار تحت شبکه توزیع سیمان و مصالح ساختمانی
۱۳۸۳
نرم افزار تحت شبکه مدیریت فروش و نمایندگان اینترنت adsl
پروژه‌ها
۱۳۹۶-۰۴
آموزش تکنیک های متفاوت برای فروش برتر در دروان رکود اقتصادی
مهارت ها
| ۲۸نفر
سجاد کمالیمحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالومستانه محمدی
| ۲۸نفر
سجاد کمالیمحمدرضا قربانیرضا غفاریسجاد سفلائیانمهرداد نعمتی زینالو
سجاد کمالیمحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالومستانه محمدی
| ۲۶نفر
سجاد کمالیمحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالومستانه محمدی
| ۲۵نفر
سجاد کمالیمحمدرضا قربانیرضا غفاریمهسا کرمیمهرداد نعمتی زینالو
| ۲۵نفر
سجاد کمالیمحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالومستانه محمدی
| ۲۴نفر
سجاد کمالیمحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالومستانه محمدی
| ۲۳نفر
سجاد کمالیمحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالومستانه محمدی
| ۲۳نفر
سجاد کمالیمحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالومستانه محمدی
| ۲۲نفر
سجاد کمالیمحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالومستانه محمدی
| ۱۲نفر
سجاد کمالیمحمدرضا قربانیرضا غفاریمهرداد نعمتی زینالومستانه محمدی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
روسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات