در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Apache را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Apache را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Apache را بصورت مبتدی و حدود ۸۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Apache را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Apache را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
کاربران منتخب