در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Arduino را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Arduino را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Arduino را بصورت مبتدی و حدود ۶۸ درصد از کاربران که بیش از ۱۰ نفر هستند Arduino را بصورت متوسط و حدود ۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Arduino را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۶%
پیشرفته بیش از ۱۰ عضو ۶۸%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۸۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۱%
کاربران منتخب