در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Artificial Neural Networks را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Artificial Neural Networks را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Artificial Neural Networks را بصورت مبتدی و حدود ۱۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Artificial Neural Networks را بصورت متوسط و حدود ۲۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Artificial Neural Networks را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۱۰%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۲۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۶۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۴۰%
کاربران منتخب