محمد صالح کاکی

محمد صالح کاکی

کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا آیرودینامیک

۳ارتباط ۱۸مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
۱۳۹۷ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا آیرودینامیک
دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران
۱۳۹۱ - ۱۳۹۶
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات