در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Assistant Teaching را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Assistant Teaching را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Assistant Teaching را بصورت مبتدی و حدود ۵۰ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Assistant Teaching را بصورت متوسط و حدود ۰ درصد از کاربران که ۰ نفر هستند Assistant Teaching را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
حرفه‌ای ۰ عضو ۰%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۵۰%
کاربران منتخب