در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰ نفر از اعضا Atmel AVR را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Atmel AVR را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۲۱ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Atmel AVR را بصورت مبتدی و حدود ۵۷ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Atmel AVR را بصورت متوسط و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Atmel AVR را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۷%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۵۷%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰ عضو ۷۹%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۲۱%
کاربران منتخب