در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا Business Intelligence را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که Business Intelligence را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Business Intelligence را بصورت مبتدی و حدود ۴۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Business Intelligence را بصورت متوسط و حدود ۱۴ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند Business Intelligence را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۴۳%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۱۴%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۱۰۰%
زن ۰ عضو ۰%
کاربران منتخب