در شبکه حرفه‌ای آرمانگر کمتر از ۱۰ نفر از اعضا CNC Operation را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که CNC Operation را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CNC Operation را بصورت مبتدی و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CNC Operation را بصورت متوسط و حدود ۶۳ درصد از کاربران که کمتر از ۱۰ نفر هستند CNC Operation را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی ۰ عضو ۰%
متوسط کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
پیشرفته کمتر از ۱۰ عضو ۲۵%
حرفه‌ای کمتر از ۱۰ عضو ۶۳%
جنسیت
مرد کمتر از ۱۰ عضو ۸۸%
زن کمتر از ۱۰ عضو ۱۳%
کاربران منتخب